Blog

Pozew o rozwód

Pozew o rozwód

 

Pozew o rozwód

 

Pozew rozwodowy to pismo procesowe, czyli dokument, który jest niezbędny do tego, aby można było przeprowadzić rozwód małżonków. Pozew o rozwód wszczyna postępowanie sądowe. Musi zostać przygotowany przez powoda, czyli małżonka, który chce zakończyć swoje małżeństwo. Istotne jest, aby pozew rozwodowy został prawidłowo sporządzony. W odwrotnym przypadku zostanie on odesłany.

Pozew o rozwód – ile to kosztuje?

Koszt pozwu rozwodowego obejmuje dwie kwestie – opłaty, którą należy uiścić w sądzie oraz wynagrodzenia pełnomocnika. Opłata sądowa od pozwu o rozwód wynosi obecnie 600 zł. Natomiast honorarium adwokata za poradę prawną oraz sporządzenie pozwu zależne jest od rodzaju pozwu, a także od tego, jak bardzo skomplikowana jest określona sprawa.

Gdzie złożyć pozew o rozwód?

Pozew o rozwód należy złożyć w Sądzie Okręgowym w wydziale rodzinnym lub cywilnym, który jest właściwy dla ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków – jeżeli nadal mieszka tam jeden z nich. W przypadku, gdy adres jest nieaktualny, właściwy jest sąd miejsca w miejscu zamieszkania powoda, a w dalszej kolejności – sąd w miejscu miejsca zamieszkania pozwanego małżonka.

Rozwód z orzekaniem o winie i bez orzekania

Pozew rozwodowy może zawierać wniosek o zaniechanie orzekania o winie, wniosek o winie drugiego małżonka lub wniosek o w winie obojga małżonków. Należy pamiętać, że obie strony muszą być zgodne, co oznacza, że w przypadku, gdy jednemu małżonkowi zależy na rozwodzie z orzekaniem o winie, sąd nie jest w stanie orzec rozwodu bez jej orzekania.

Podczas sprawy rozwodowej sąd wskazuje winnego – jeżeli wnoszony jest pozew o rozwód z orzeczeniem winy. Winny może być zarówno powód, jak i pozwany, bądź obie strony. Natomiast sąd nie będzie wskazywał winy w przypadku, gdy małżonkowie zażądają rozwodu bez orzekania o winie.

Należy mieć na uwadze, że sprawy rozwodowe z orzekaniem o winie zazwyczaj trwają znacznie dłużej. Wniesienie pozwu o rozwód z orzekaniem o winie, ma sens w szczególności wtedy, gdy zależy nam na otrzymaniu alimentów. W sytuacji, gdy tylko jedna ze stron zostanie uznana za winną rozkładu małżeństwa, a jednocześnie rozwód może skutkować znacznym pogorszeniem sytuacji materialnej małżonka nieponoszącego winy, sąd – na żądanie strony niewinnej – może nakazać drugiemu małżonkowi płacenie alimentów.

Całkowity i trwały rozkład pożycia małżeńskiego

Warunkiem rozwiązania małżeństwa jest orzeczenie przez sąd, że doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Co to oznacza? Małżonków nie łączy już żadne uczucie, nie dzielą razem sypialni oraz nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego. Co więcej, nic nie wskazuje na to, aby stan ten miał ulec zmianom. Warto pamiętać o tym, że w przypadku, gdy w pozwie o rozwód lub podczas rozprawy sądowej, jedna ze stron stwierdzi, że posiada co do tego wątpliwości, procedura rozwodowa znacznie się przedłuży. Sąd może bowiem skierować małżeństwo na mediację lub odroczyć postępowanie na pewien czas.

Jak napisać pozew o rozwód?

Pozew rozwodowy powinien zawierać między innymi:

 • oznaczenie stron - imiona, nazwiska, adresy pobytu, numery pesel;
 • informację do którego sądu jest kierowany;
 • tytuł pisma procesowego – pozew o rozwód z orzeczeniem o winie lub pozew o rozwód bez orzekania o winie;
 • uzasadnienie wniosku;
 • wskazanie, że pomiędzy małżonkami nastąpił całkowity i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego
 • wskazanie żądania (winy) – wskazanie winnego rozpadu małżeństwa; (jeżeli wnosimy pozew o rozwód z orzeczeniem winy współmałżonka)
 • podpis powoda lub reprezentującego go prawnika.

Wskazując winnego rozpadu małżeństwa Wnosząc pozew o rozwód do Sądu można w pozwie rozwodowym wnieść o to jednocześnie poprosić o to, aby nie przeprowadzano postępowania mediacyjnego lub nie orzekano o sposobie, w jaki nastąpi korzystanie ze wspólnego mieszkania. W takiej sytuacji sąd samodzielnie określi tego rodzaju kwestie. W przypadku, gdy nie zasygnalizujemy, że nie chcemy brać udziału w postępowaniu mediacyjnym, sąd może już na samym początku skierować obie strony na mediację. Wskazując żądania, możemy również określić, która ze stron ma zostać obciążona kosztami procesu. Co więcej, pozew może zawierać także żądania dotyczące zasądzenia alimentów albo eksmisji.

W przypadku, gdy małżeństwo posiada dzieci, w pozwie rozwodowym należy również wskazać który z małżonków będzie wykonywał władzę rodzicielską, w jaki sposób mają wyglądać kontakty z małoletnimi dziećmi, jakiej wysokości powinny być alimenty oraz w przypadku mieszkania pod jednym dachem – jak ma wyglądać korzystanie z niego.

W uzasadnieniu wniosku należy przytoczyć argumenty na poparcie tezy o winie. Musimy określić przyczyny rozpadu małżeństwa, a także udowodnić je stosownymi dowodami, które dołączymy w formie załączników. Tutaj możemy także wskazać świadków, którzy powinni zostać przesłuchani w naszej sprawie. W sytuacji, gdy rozwód zmierza do podziału majątku, można tu również wskazać do kogo należą poszczególne elementy majątku wspólnego.

Pozew rozwodowy powinien zostać wydrukowany w trzech egzemplarzach. Jeden egzemplarz wraz z kompletem załączników, należy dostarczyć sędziemu prowadzącemu sprawę o rozwód. Drugi egzemplarz z załącznikami jest wysyłany stronie pozwanej – jeszcze przed rozprawą. Natomiast trzeci egzemplarz pozwu o rozwód jest przeznaczony dla nas. Warto mieć go przy sobie w trakcie rozprawy, aby w razie potrzeby móc sprawnie odpowiadać sędziemu, który może poprosić nas o wyjaśnienie określonych kwestii zawartych w pozwie.

Radca prawny Joanna Olszewska-Bilska reprezentująca klientów w sprawach rozwodowych w Kancelarii Spraw Rozwodowych i Rodzinnych we Wrocławiu, pomoże Państwu przygotować poprawny i skuteczny pozew o rozwód.

Co załączyć do pozwu rozwodowego?

Do pozwu o rozwód należy dołączyć akt małżeństwa, akty urodzenia wspólnych małoletnich dzieci oraz dowód uiszczenia opłaty od pozwu. W przypadku posiadania małoletnich dzieci, do pozwu o rozwód należy załączyć również dokumenty, które potwierdzają koszty ich utrzymania. Co więcej, istotną część załączników powinny stanowić różnego rodzaju dowody. Jakie mogą być dowody w sprawie o rozwód? Możemy wykorzystać zdjęcia i informacje zgromadzone przez zatrudnionego detektywa, wydruki smsów i maili, bilingi rozmów, nagrania głosowe oraz wiele innych dokumentów, które mogą mieć jakiekolwiek znaczenie w sprawie o rozwód. Oczywiście dowody załączamy wtedy, gdy zależy nam na rozwodzie z orzekaniem o winie.

Odpowiedź na pozew o rozwód

Od momentu doręczenia pozwu rozwodowego, w terminie 14 dni, należy wnieść odpowiedź. W odpowiedzi na pozew rozwodowy należy zawrzeć wszystkie informacje, które powinny znaleźć się również w pozwie o rozwód. Należy wskazać, z którymi okolicznościami, jakie zostały przedstawione przez drugiego małżonka, zgadzamy się, a z którymi nie. Należy pamiętać, że odpowiedź na pozew rozwodowy powinna posiadać formę pisma procesowego oraz zostać przygotowana z zachowaniem wszelkich formalności, o co z pewnością zadba Kancelaria rozwodowa we Wrocławiu, prowadzona przez radcę prawnego Joannę Olszewską-Bilską.

Pozew rozwodowy w kancelarii we Wrocławiu

Kancelaria rozwodowa we Wrocławiu, prowadzona przez radcę prawnego Joannę Olszewską-Bilską, od wielu lat pomaga skutecznie prowadzić sprawy rozwodowe. Pozew o rozwód, reprezentacja w sądzie, porady rozwodowe, zasądzenie alimentów – nasi doświadczeni i zaangażowani prawnicy zapewniają kompleksowe wsparcie na każdym etapie współpracy.

O nas

Kancelaria świadczy usługi na całym obszarze województwa dolnośląskiego jak również na obszarze innych województw. Prowadzimy również sprawy osób zamieszkałych poza granicami naszego kraju, bez konieczności osobistego stawiennictwa Klienta w kraju

Zakres usług

 • orzeczenie rozwodu
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem
 • ustalenie władzy rodzicielskiej
 • ustalenie miejsca zamieszkania dziecka
 • orzeczenie alimentów
 • ustalenie korzystania ze wspólnego mieszkania małżonka
 • eksmisja małżonka
 • zabezpieczenie alimentów

Szybki Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Olszewska-Bilska
ul. Biskupia 10A/13
50-148 Wrocław

ul. Adama Mickiewicza 4B/8
56-400 Oleśnica

ul. Święty Marcin 45C/15
61-806 Poznań
 
pl. Magistracki 3 lokal 18
58-300 Wałbrzych
 
tel. 663 165 930

kontakt@kancelaria-olszewska.pl