Alimenty Wrocław

Obowiązek alimentacyjny między małżonkami

Alimenty to regularne, obligatoryjne świadczenie pieniężne, wypłacane osobie uprawnionej (np. dziecku) przez zobowiązanego (np. ojca).

Obowiązek alimentacyjny może wynikać z pokrewieństwa, powinowactwa, małżeństwa.  Obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych (dzieci, wnuki) przed wstępnymi (rodzicami, dziadkami), a wstępnych przed rodzeństwem; a równocześnie krewnych bliższych stopniem przed dalszymi. Krewnych w tym samym stopniu obciąża obowiązek alimentacyjny w częściach odpowiadających ich możliwościom zarobkowym i majątkowym. Krewni z linii prostej (tj. rodzice, dziadkowie, dzieci) oraz rodzeństwo zobowiązani są do wzajemnej alimentacji, jeżeli osoba do tego uprawniona znajduje się w  potrzebie.

Zakres tego obowiązku kształtuje się różnie i obejmuje on środki niezbędne do zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb życiowych (w przypadku dziecka także środków wychowania i wykształcenia). Przy ustalaniu zakresu alimentów należy brać pod uwagę zarówno potrzeby uprawnionego (np. dziecka), jak i możliwości zobowiązanego (np. ojca).

W przypadku, gdy Sąd orzeka separację lub rozwód obligatoryjnie zasądza również alimenty na rzecz małoletnich dzieci stron, może również zasądzić alimenty na rzecz współmałżonka, który wystąpi w takim pozwie o rozwód lub separację ze stosownym wnioskiem.

Należy pamiętać, że w postępowaniu sądowym w sprawie o alimenty ich podwyższenie, obniżenie, uchylenie, umorzenie małoletnie dziecko reprezentuje jego przedstawiciel ustawowy, czyli rodzic, który występuje w tej sprawie w jego imieniu. W przypadku osiągnięcia przez dziecko 18 lat – taka osoba sama w swoim imieniu występuje do Sądu ze stosownym pozwem.

Nasza kancelaria pomoże Państwu w sporządzeniu stosownego pozwu o alimenty, ich podwyższenie, obniżenie lub uchylenie, zastąpi Państwa w  postępowaniu sądowym w takiej sprawie.