Kontakty z dzieckiem Wrocław

Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. W sytuacji, gdy rodzic lub rodzice nie kontaktują się z dzieckiem lub kontaktują się z nim, ale bardzo sporadycznie można wystąpić do Sądu opiekuńczego ze stosownym wnioskiem o ich uregulowanie. W wyroku orzekającym rozwód lub separację Sąd obligatoryjnie orzeka o kontaktach rodzica z dzieckiem. Należy jednak pamiętać, iż takie uprawnienie przysługuje nie tylko rodzicom małoletniego - osobami legitymowanymi do wystąpienia z takim wnioskiem są również dziadkowie, rodzeństwo, powinowaci w linii prostej - gdyby rodzic dziecka, lub rodzice dziecka się temu sprzeciwiali.

Samo pozbawienie władzy rodzicielskiej nie powoduje automatycznie utraty prawa do kontaktów z dzieckiem – by pozbawić danego rodzica, któremu odebrano władzę rodzicielską nad dzieckiem kontaktów z dzieckiem koniecznym jest wykazanie, że kontakty te wiążą się z poważnym zagrożeniem dobra dziecka.

Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej (art. 113 k.r.o.).

W wyjątkowych sytuacjach Sąd może ograniczyć kontakty z dzieckiem lub ich zakazać (np. w sytuacji, gdyby takie kontakty stanowiły poważne zagrożenie dla życia i zdrowia dziecka, jego prawidłowego rozwoju lub bezpieczeństwa).

Sąd opiekuńczy może w każdym czasie zmienić swoje rozstrzygnięcie w sprawie kontaktów, jeśli po przeprowadzeniu rozprawy ustali, że wymaga tego dobro dziecka.

Nasza Kancelaria pomoże Państwu w sporządzeniu stosownego wniosku do Sądu zastąpi Państwa przed Sądem w ww. sprawach.