Kontakty z dzieckiem Wrocław

Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. W sytuacji, gdy rodzic lub rodzice nie kontaktują się z dzieckiem lub kontaktują się z nim, ale bardzo sporadycznie można wystąpić do Sądu opiekuńczego ze stosownym wnioskiem o ich uregulowanie. W wyroku orzekającym rozwód lub separację Sąd obligatoryjnie orzeka o kontaktach rodzica z dzieckiem. Należy jednak pamiętać, iż takie uprawnienie przysługuje nie tylko rodzicom małoletniego - osobami legitymowanymi do wystąpienia z takim wnioskiem są również dziadkowie, rodzeństwo, powinowaci w linii prostej - gdyby rodzic dziecka, lub rodzice dziecka się temu sprzeciwiali.

Samo pozbawienie władzy rodzicielskiej nie powoduje automatycznie utraty prawa do kontaktów z dzieckiem – by pozbawić danego rodzica, któremu odebrano władzę rodzicielską nad dzieckiem kontaktów z dzieckiem koniecznym jest wykazanie, że kontakty te wiążą się z poważnym zagrożeniem dobra dziecka.

Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej (art. 113 k.r.o.).

Sposób oraz forma kontaktów z dzieckiem zależą przede wszystkim od wieku, a także stanu zdrowia dziecka. Regulacja kontaktów z dzieckiem może nastąpić poprzez porozumienie pomiędzy rodzicami, postanowienie sądu, wyrok sądu, ugodę sądową bądź ugodę zawartą przez mediatora. Częstotliwość kontaktów z dzieckiem zależy od określonej sytuacji dziecka, a także rodziców.

Sąd może również zezwolić na spotykanie się z dzieckiem jedynie w obecności drugiego z rodziców bądź też opiekuna, kuratora lub innej wskazanej przez sąd osoby.

W wyjątkowych sytuacjach Sąd może ograniczyć kontakty z dzieckiem lub ich zakazać (np. w sytuacji, gdyby takie kontakty stanowiły poważne zagrożenie dla życia i zdrowia dziecka, jego prawidłowego rozwoju lub bezpieczeństwa).

Sąd opiekuńczy może w każdym czasie zmienić swoje rozstrzygnięcie w sprawie kontaktów, jeśli po przeprowadzeniu rozprawy ustali, że wymaga tego dobro dziecka.

Nasza Kancelaria we Wrocławiu pomoże Państwu w sporządzeniu stosownego wniosku do Sądu, zastąpi Państwa przed Sądem w ww. sprawach. W naszej Kancelarii mamy także do czynienia z sytuacjami polegającymi na utrudnianiu kontaktów z dzieckiem. Wówczas możliwe jest jednak wszczęcie postępowania sądowego bądź zagrożenie zapłatą kary pieniężnej.

Wniosek o ustalenie kontaktów z dzieckiem musi spełniać wymagania formalne, które przewidziane są w kodeksie postępowania cywilnego dla pism procesowych. Nasza kancelaria we Wrocławiu oferuje pomoc także w tym zakresie. We wniosku musi znaleźć się oznaczenie sądu, dane osobowe wnioskodawcy, a także uczestnika, czyli drugiego rodzica oraz oznaczenie rodzaju pisma. Istotne jest wskazanie zakresu i sposobu kontaktów z dzieckiem, a także załączenie wniosków dowodowych, które zwiększają szansę na pozytywne rozpatrzenie sprawy. Zawsze uczulamy naszych klientów z Wrocławia, że oczekiwania co do kontaktów z dzieckiem powinny zostać opisane jak najdokładniej. Dzięki temu jesteśmy w stanie uniknąć rozbieżnych interpretacji w przyszłości.

O nas

Kancelaria świadczy usługi na całym obszarze województwa dolnośląskiego jak również na obszarze innych województw. Prowadzimy również sprawy osób zamieszkałych poza granicami naszego kraju, bez konieczności osobistego stawiennictwa Klienta w kraju

Zakres usług

  • orzeczenie rozwodu
  • ustalenie kontaktów z dzieckiem
  • ustalenie władzy rodzicielskiej
  • ustalenie miejsca zamieszkania dziecka
  • orzeczenie alimentów
  • ustalenie korzystania ze wspólnego mieszkania małżonka
  • eksmisja małżonka
  • zabezpieczenie alimentów

Szybki Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Olszewska-Bilska
ul. Biskupia 10A/13
50-148 Wrocław

ul. Adama Mickiewicza 4B/8
56-400 Oleśnica

ul. Święty Marcin 45C/15
61-806 Poznań
 
pl. Magistracki 3 lokal 18
58-300 Wałbrzych
 
tel. 663 165 930

kontakt@kancelaria-olszewska.pl