Podział majątku Wrocław

Zarówno w postępowaniu rozwodowym, jak również po jego zakończeniu można dokonać podziału majątku wspólnego, jaki został zgromadzony przez strony w trakcie trwania związku małżeńskiego. Jednakże w trakcie trwania sprawy o rozwód wniosek taki może zostać przez Sąd uwzględniony tylko wówczas, gdy nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w prowadzonym postępowaniu rozwodowym, gdy małżonkowie są zgodni co do tego podziału.

Etap ten bardzo często bywa jeszcze bardziej skomplikowany, niżeli przebieg samego postępowania rozwodowego, który przecież sam w sobie jest bardzo ciężki i dostarcza stronom tego postępowania wiele negatywnych emocji. Dlatego warto skorzystać z pomocy fachowego pełnomocnika naszej kancelarii, który wesprze Państwa w podjęciu jak najkorzystniejszego sposobu podziału takiego majątku, sporządzi odpowiedni wniosek w tym zakresie, będzie uczestniczył w negocjacjach związanych z takim podziałem, zastąpi Państwa przed Sądem w sprawie o podział takiego majątku.

Przy podziale majątku wspólnego obowiązuje zasada, że udziały małżonków są równe. Jednakże w pewnych przypadkach, Sąd może dokonać ustalenia udziałów w majątku wspólnym przy uwzględnieniu stopnia, w którym każde z małżonków przyczyniło się do jego powstania. Opłata sądowa od takiego wniosku wynosi 1000 zł. W wyjątkowych jednak sytuacjach Sąd na wniosek powoda może zwolnić go w całości lub w części z poniesienia ww. opłaty sądowej.