Władza rodzicielska Wrocław

Rodzice są przedstawicielami ustawowymi dziecka, które pozostaje pod ich władzą rodzicielską. Każde z rodziców sprawujących władzę rodzicielską może działać samodzielnie, jako przedstawiciel ustawowy dziecka. Istnieją jednak wyjątki. Dotyczą czynności prawnych między dziećmi, które pozostają pod władzą rodzicielską oraz czynności prawnych między dzieckiem, a jednym z rodziców bądź jego małżonkiem chyba, że czynność prawna polega na bezpłatnym przysporzeniu na rzecz dziecka albo jeśli dotyczy należnych dziecku od drugiego z rodziców środków utrzymania i wychowania (art. 98 k.r.o.). Takie same ograniczenia dotyczą również reprezentowania dziecka w postępowaniu sądowym.

W sprawach, w których dziecko może samodzielnie podejmować decyzje, powinno wysłuchać opinii rodziców. Natomiast rodzice sprawujący władzę rodzicielską powinni wziąć pod uwagę opinię dziecka. Każde z rodziców jest zobowiązane do sprawowania władzy rodzicielskiej. Ważne kwestie powinny być rozstrzygane wspólnie. W przypadku braku porozumienia, sprawa trafia do sądu. W naszej kancelarii we Wrocławiu pomagamy we wszelkich kwestiach związanych z władzą rodzicielską.

Władza rodzicielska to szerokie pojęcie, ponieważ obejmuje w szczególności obowiązek i prawo obojga rodziców do wykonywania pieczy nad dzieckiem i jego majątkiem oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw. Powstaje z chwilą narodzin dziecka i trwa aż do jego pełnoletności. Obejmuje całokształt spraw dziecka: opiekę nad jego osobą, zarząd jego majątkiem, reprezentowanie.

W wyroku orzekającym rozwód czy separację Sąd ma obowiązek rozstrzygnąć między innymi o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem małżonków.

Jeżeli władza rodzicielska nie jest prawidłowo sprawowana przez rodziców dziecka, Sąd może w wyjątkowych okolicznościach zadecydować o jej ograniczeniu, pozbawieniu lub zawieszeniu. Jednak także to orzeczenie (w części dotyczące władzy rodzicielskiej) może zostać następnie przez Sąd zmienione, jeżeli wymaga tego interes i dobro dziecka.

Sąd opiekuńczy może pozbawić władzy rodzicielskiej, jeżeli nie może ona być wykonywana z powodu trwałej przeszkody (np. choroba psychiczna uniemożliwiająca wykonywanie władzy rodzicielskiej), gdy rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej (np. znęcają się nad dzieckiem) lub w sposób rażący zaniedbują swoje obowiązki względem dziecka (np. zaniedbują dziecko). Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone w stosunku do jednego lub obojga z rodziców (art. 111 k.r.o.).

Sąd opiekuńczy może również ograniczyć wykonywanie władzy rodzicielskiej, jak również zawiesić jej wykonywanie, jeżeli wystąpi przemijająca przeszkoda w jej sprawowaniu (art. 110 k.r.o.) lub gdy dobro dziecka jest zagrożone (art. 109 k.r.o.).

Wiele spraw, z jakimi mamy do czynienia we Wrocławiu, dotyczy separacji. W tym przypadku sąd może zdecydować się na różne rozstrzygnięcia. Jednym z nich jest pozostawienie pełnej władzy rodzicielskiej, jeżeli rodzice są zgodni co do warunków dotyczących wychowania dziecka, a także wspólnie będą podejmować ważne decyzje. Sąd może także powierzyć sprawowanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców oraz jednocześnie ograniczyć władzę rodzicielską drugiego rodzica.

Może także nastąpić sytuacja, w której obojgu rodzicom zostanie ograniczona władza rodzicielska. Wówczas rodzinie może zostać przypisany kurator, a dziecko może zostać przeniesione do instytucji, która będzie sprawowała nad nim częściowy dozór. Co więcej, sąd może także zawiesić władzę rodzicielską, a także zupełnie pozbawić władzy rodzicielskiej jednego bądź obojga rodziców. W naszej kancelarii we Wrocławiu zajmujemy się różnego rodzaju przypadkami.

Nasza kancelaria prowadząc sprawę Klienta o rozwód czy separację jednocześnie pomaga w kwestiach związanych z przyznaniem, ograniczeniem, zawieszeniem władzy rodzicielskiej rodziców małoletniego dziecka.

O nas

Kancelaria świadczy usługi na całym obszarze województwa dolnośląskiego jak również na obszarze innych województw. Prowadzimy również sprawy osób zamieszkałych poza granicami naszego kraju, bez konieczności osobistego stawiennictwa Klienta w kraju

Zakres usług

  • orzeczenie rozwodu
  • ustalenie kontaktów z dzieckiem
  • ustalenie władzy rodzicielskiej
  • ustalenie miejsca zamieszkania dziecka
  • orzeczenie alimentów
  • ustalenie korzystania ze wspólnego mieszkania małżonka
  • eksmisja małżonka
  • zabezpieczenie alimentów

Szybki Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Olszewska-Bilska
ul. Biskupia 10A/13
50-148 Wrocław

ul. Adama Mickiewicza 4B/8
56-400 Oleśnica

ul. Święty Marcin 45C/15
61-806 Poznań
 
pl. Magistracki 3 lokal 18
58-300 Wałbrzych
 
tel. 663 165 930

kontakt@kancelaria-olszewska.pl