Władza rodzicielska Wrocław

Władza rodzicielska to szerokie pojęcie, ponieważ obejmuje w szczególności obowiązek i prawo obojga rodziców do wykonywania pieczy nad dzieckiem i jego majątkiem oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw. Powstaje z chwilą narodzin dziecka i trwa aż do jego pełnoletności. Obejmuje całokształt spraw dziecka: opiekę nad jego osobą, zarząd jego majątkiem, reprezentowanie.

W wyroku orzekającym rozwód czy separację Sąd ma obowiązek rozstrzygnąć między innymi o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem małżonków.

Jeżeli władza rodzicielska nie jest prawidłowo sprawowana przez rodziców dziecka, Sąd może w wyjątkowych okolicznościach zadecydować o jej ograniczeniu, pozbawieniu lub zawieszeniu. Jednak także to orzeczenie (w części dotyczące władzy rodzicielskiej) może zostać następnie przez Sąd zmienione, jeżeli wymaga tego interes i dobro dziecka.

Sąd opiekuńczy może pozbawić władzy rodzicielskiej, jeżeli nie może ona być wykonywana z powodu trwałej przeszkody (np. choroba psychiczna uniemożliwiająca wykonywanie władzy rodzicielskiej), gdy rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej (np. znęcają się nad dzieckiem) lub w sposób rażący zaniedbują swoje obowiązki względem dziecka (np. zaniedbują dziecko). Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone w stosunku do jednego lub obojga z rodziców (art. 111 k.r.o.).

Sąd opiekuńczy może również ograniczyć wykonywanie władzy rodzicielskiej, jak również zawiesić jej wykonywanie, jeżeli wystąpi przemijająca przeszkoda w jej sprawowaniu (art. 110 k.r.o.) lub gdy dobro dziecka jest zagrożone (art. 109 k.r.o.).

Nasza kancelaria prowadząc sprawę Klienta o rozwód czy separację jednocześnie pomaga w kwestiach związanych z przyznaniem, ograniczeniem, zawieszeniem władzy rodzicielskiej rodziców małoletniego dziecka.